Log u in op het platform

Password forgotten

DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN

Deze Dienstverleningsvoorwaarden ('Dienstverleningsvoorwaarden') zijn van toepassing op alle door WISDOC aan de Gebruiker verstrekte Diensten en alle gebruik door de Gebruiker van de Applicatie, de Website en/of het Platform.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

De voorwaarden bepaald in dit Artikel 1 en elke in deze tekst gedefinieerde Dienstverleningsvoorwaarden hebben de volgende betekenis:
"Applicatie" betekent de webapplicatie of mobiele applicatie die de Gebruiker toelaat het Platform te gebruiken.
"Gebruikersdata" betekent alle door de Gebruiker aan WISDOC verstrekte persoonlijke gegevens bij registratie op het Platform en bij gebruik van het Platform, de Applicatie en de Diensten.
"Domeinnaam" betekent de domeinnaam omschreven voor de Website van WISDOC: wisdoc.com, wisdoc.co, wisdoc.eu, wisdoc.be en wisdoc.fr.
"Niet-naleving" betekent niet-naleving van de Diensten, of een deel ervan, van de door WISDOC opgegeven specificaties, en/of niet-naleving van de hierin vervatte van toepassing zijnde verklaringen, garanties en overeenkomsten.
"Intellectuele Eigendomsrechten" betekent alle nu gekende of in de toekomst gekende tastbare of ontastbare (a) rechten verbonden aan wereldwijde auteursrechtelijke werken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, persoonlijkheidsrechten en mask-work-rechten, (b) handelsmerken en handelsnaamrechten en gelijkaardige rechten, (c) handelsgeheimrechten, (d) rechten op patenten, ontwerpen, algoritmes en andere industriële eigendomsrechten, (e) alle andere intellectuele en industriële eigendomsrechten (wereldwijd van elke soort en aard en hoe ook vervaardigd) (waaronder begrepen logo's, "verhuur"rechten en vergoedingsrechten), ontstaan van rechtswege, door een contract, licentie, of anders, en (f) alle huidige of in de toekomst van kracht zijnde registraties, eerste toepassingen, vernieuwingen, verlengingen, verdelingen of heruitgaven (waaronder begrepen alle rechten op al het hiervoor genoemde).
"Wettelijke Voorschriften" betekent alle wetten, verordeningen, regelgevingen, voorschriften, orders en verzoeken van federale, staats- en andere bestuurlijke or regelgevende instanties.
"Medische informatie" betekent alle medische informatie verstrekt door de Gebruiker aan WISDOC en/or andere gebruikers van het platform volgens het formulier geïnformeerde toestemming dat werd aanvaard door de Gebruiker bij registratie op het Platform.
"WISDOC" betekent WISDOC CVBA, gevestigd te Kroonlaan 236B, 1050 Brussel (België), opgericht in België en ingeschreven in de KBO met nummer 0649.661.557;
"Platform" betekent een reeks API's en diensten (zoals content) waardoor anderen gegevens kunnen ophalen uit WISDOC of gegevens verstrekken aan WISDOC.
"Diensten" betekent alle diensten, producten, web- en /of mobiele applicaties, software, het Platform, die door WISDOC aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld.
"Gebruiker" betekent de persoon die zich registreert op het Platform en de Applicatie en Website gebruikt.
"Website" betekent de gebruikersinterface, functionaliteit en content die door WISDOC onder de Domeinnaam ter beschikking wordt gesteld.

ARTIKEL 2 - BEREIK VAN DE DIENSTEN

1. WISDOC zal de Diensten verlenen aan en zal deze ter beschikking stellen van de Gebruiker conform deze Dienstverleningsvoorwaarden. WISDOC zal voldoen aan alle door de Partijen overeengekomen verplichtingen en specifieke eisen, niettegenstaande enige in deze Dienstverleningsvoorwaarden vermelde beperkingen
2. WISDOC zal via een e-mailadres een contactpunt verstrekken voor alle mogelijke problemen of vragen aangaande het gebruik en de functies van de Dienstverlening.

ARTIKEL 3 - EIGENDOM

1. WISDOC is de exclusieve eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan de Website, het Platform en de Applicatie.
2. WISDOC verleent de Gebruiker een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van het Platform en de Applicatie die verbonden zijn aan de Dienstverlening, maar dan wel exclusief voor het gebruik van de Diensten. Gebruikers mogen de Website, het Platform en de Applicatie alleen maar voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik aanwenden en alle informatie en gegevens verstrekt door WISDOC, de Gebruiker en andere gebruikers mogen alleen maar voor zulk gebruik gereproduceerd en afgedrukt worden.
3. Gebruikers verlenen WISDOC het niet-exclusieve recht om op de Website, de Applicatie en het Platform geplaatste informatie te reproduceren en/of zulke informatie en gegevens af te drukken voor alle doeleinden vermeld in deze Dienstverleningsvoorwaarden en binnen de grenzen van deze Dienstverleningsvoorwaarden zonder dat zulk gebruik recht zou geven op enige compensatie.
4. Zonder de voorafgaandelijke geschreven toestemming van WISDOC is het verboden om hyperlinks te plaatsen op de Website, de Applicatie of het Platform. De Website, de Applicatie en het Platform mogen toegang verlenen aan andere websites, maar WISDOC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor Gebruikers die deze websites bezoeken of gebruiken.
5. Het is strikt verboden om voor andere doeleinden dan voor persoonlijk niet-commercieel gebruik door de Gebruiker van het Platform de door WISDOC ontwikkelde database(s) te reproduceren, te kopiëren of te gebruiken en deze online te plaatsen op de Website, het Platform en/of de Applicatie.

ARTIKEL 4 - REGISTRATIE

1. De Gebruiker wordt bij registratie gevraagd alle vereiste Gebruikersgegevens te verstrekken en de Gebruiker bevestigt dat alle Gebruikersgegevens juist zijn en de Gebruiker verbindt zich ertoe:
- geen onjuiste informatie aan WISDOX te verstrekken of zonder toelating een account aan te maken voor elke andere persoon dan de Gebruiker.
- niet meer dan één persoonlijke account aan te maken.
- geen enkele account voor commercieel gewin te gebruiken.
- alle Gebruikersgegevens juist en up to date te houden.
- zijn wachtwoord niet te delen of iemand anders de persoonlijke account van de Gebruiker te laten gebruiken of er toegang toe te geven.
WISDOC niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor door de Gebruiker verstrekte Gebruikersgegevens of voor enige gevolgen van zulke Gebruikersgegevens. Registratie is pas definitief na aanvaarding door de Gebruiker van deze Dienstverleningsvoorwaarden en het formulier van geïnformeerde toestemming.
2. Bij registratie zal de Gebruiker binnen de 24 uur na deze registratie per e-mail een bevestiging krijgen van deze registratie.
3. Gebruikers moeten hun gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig beschermen en het is strikt verboden dat derden toegang krijgen tot hun account of deze gebruiken. WISDOC mag ervan uitgaan dat elke handeling gesteld via de account van een Gebruiker, handelingen zijn van deze Gebruiker en WISDOC wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot handelingen gesteld door derden als gevolg van identiteitsdiefstal, wachtwoorddiefstal of hacking van een account.

ARTIKEL 5 - APPLICATIE

1. WISDOC zal de Applicatie verstrekken aan en ter beschikking stellen van de Gebruiker conform deze Dienstverleningsvoorwaarden. WISDOC garandeert echter niet dat de Website, het Platform en de Applicatie toegankelijk zullen zijn zonder onderbreking of storing.
2. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle apparatuur, hardware, software en andere middelen die nodig zijn voor gebruik van de Applicatie en de dienstverlening door WISDOC onder deze Dienstverleningsvoorwaarden.
3. De Diensten en Applicatie bieden links naar andere sites en middelen op het internet. De Gebruiker erkent dat WISDOC geen controle heeft over zulke websites en middelen en WISDOC is ook niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor alle content, reclame, producten of andere materialen op of beschikbaar op zulke websites of middelen.

ARTIKEL 6 - VERTROUWELIJKHEID

1. Vertrouwelijke Informatie" betekent (i) Medische Informatie, (ii) alle informatie die als vertrouwelijk of gelijkaardig staat gemarkeerd, of informatie die, afhankelijk van de omstandigheden, door de ontvangende partij als vertrouwelijk dient worden te behandeld.
2. WISDOC zal alle Vertrouwelijke Informatie van de Gebruiker vertrouwelijk houden en zal Vertrouwelijke Informatie die het krijgt van de Gebruiker niet rechtstreeks of onrechtstreeks onthullen aan een derde noch gebruiken voor een ander doel dan voor de Dienstverlening. WISDOC zal het nodige doen om de Vertrouwelijke Informatie van de Gebruiker te beschermen, maar in geen geval minder dan het nodige dat het zou doen met betrekking tot diens eigen informatie van gelijkaardig belang dat het niet gepubliceerd of verspreid wil zien. WISDOC zal alle nodige stappen ondernemen om de Gebruikersgegevens en Vertrouwelijke Informatie te behandelen zoals de toepasselijke Wettelijke Voorschriften dit vereisen.
3. WISDOC wijst echter alle aansprakelijkheid af indien Vertrouwelijke Informatie of Gebruikersgegevens openbaar gemaakt worden als gevolg van een frauduleuze handeling (cyberaanval, hacking, enz.) en is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens.

ARTIKEL 7 - VERKLARINGEN EN GARANTIES

1. Behoudens hetgeen bepaald in deze Dienstverleningsvoorwaarden, wijst WISDOC in het bijzonder alle andere garanties, zowel expliciet, impliciet als wettelijk bepaald, van de hand, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gebruiksgeschiktheid voor een bepaald doel. De Gebruiker aanvaardt dat het gebruik van de Diensten op exclusief risico van de Gebruiker gebeurt en dat de Diensten verleend worden op een 'zoals het is' en 'zoals beschikbaar' basis. Data die worden gedownload of anders worden verkregen door het gebruik van de Diensten gebeurt naar goeddunken en op risico van de Gebruiker en de Gebruiker is exclusief verantwoordelijk voor mogelijk schade aan het computersysteem van de Gebruiker en is ook verantwoordelijk voor mogelijk verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van zulke data.
2. Verklaringen en garanties van de gebruiker:
- De Gebruiker verklaart achttien (18) jaar of ouder te zijn. Hij verklaart tevens dat hij wettelijk bekwaam is om een overeenkomst te sluiten met WISDOC voor de Diensten en om de Dienstverleningsvoorwaarden te aanvaarden.
- De Gebruiker begrijpt de inhoud van het formulier van geïnformeerde toestemming dat hij heeft aanvaard bij inschrijving.
- De Gebruiker verklaart dat het gebruik van de Diensten niet is bestemd voor onwettige of door de Dienstleveringsvoorwaarden verboden doelen.
- De Gebruiker gaat ermee akkoord om alle plaatselijke regels en Wettelijke Voorschriften na te leven.
3. Verklaringen en garanties van WISDOC:
- Om het risico op virussen en andere contaminanten te beperken, in hoeverre WISDOC gebruik maakt van of verbinding maakt met hardware, middleware of software van derden om hierdoor de Diensten te kunnen verlenen, zal WISDOC onmiddellijk alle patches, fixes en andere aanbevelingen door software, middleware of hardware ontwikkelaars bij WISDOC of onder diens controle, implementeren.
- WISDOC zal gebruik maken van een externe hosting provider om de Website, de Applicatie en het Platform te hosten en om de Diensten te verlenen, waarbij de aansprakelijkheid van WISDOC beperkt is op basis van de voorwaarden van de Overeenkomsten inzake Dienstverleningsniveau van zulke externe provider.
- De Diensten zullen worden verleend op een professionele manier en door gekwalificeerd personeel of gekwalificeerde zaakwaarnemers en alle redelijke middelen zullen worden aangewend om de Dienstverlening mogelijk te maken conform alle mogelijke specificaties gegeven door WISDOC.

ARTIKEL 8 - BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

1. WISDOC CONTROLEERT GEEN ENKELE HANDELING VAN DE GEBRUIKER OP HET PLATFORM NOCH INFORMATIE VERSTREKT DOOR DE GEBRUIKER EN WIJST DAAROM ELKE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT ZULKE HANDELING OF INFORMATIE AF.
2. WISDOC IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE OPGELOPEN DOOR DE GEBRUIKER OF ELKE ANDERE PERSOON OF INSTANTIE, DIE VOORTVLOEIT ONDER OF BETREKKING HEEFT OP DE OVEREENKOMST, ZELFS INDIEN WISDOC OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

ARTIKEL 9 - SCHADEVERGOEDING

De Gebruiker zal op eigen kosten elke mogelijke claim of rechterlijke actie verdedigen die werd aangespannen door een derde tegen WISDOC die voortvloeit uit (i) het gebruik van de Diensten door de Gebruiker (ii) een handeling van de Gebruiker als gevolg van de Diensten (iii) een schending door de Gebruiker van hierin gestelde verklaringen en waarborgen. Voorts gaat de Gebruiker ermee akkoord dat hij of zij alle sommen zal betalen die in dit verband tegen WISDOC kunnen worden opgelegd door een vonnis, beschikking of schikking. WISDOC zal de Gebruiker (X) onmiddellijk in kennis stellen van zulke claims en mogelijke gerechtelijke vervolgingen ingesteld of waarmee wordt gedreigd tegen WISDOC, op voorwaarde dat de niet-kennisgeving door WISDOC de Gebruiker niet zal vrijstellen van zijn verplichtingen, behalve in hoeverre de Gebruiker bewijsbare schade oploopt als gevolg van zulke niet-kennisgeving, en (Y) de Gebruiker mag kiezen om de verdediging hiervan op zich te nemen via zijn eigen raadsman om bij elke handeling, rechtszaak of schadeclaim tot een vergelijk of schikking te komen, en (Z) WISDOC zal de Gebruiker alle beschikbare informatie en hulp verstrekken om dit mogelijk te maken.

ARTIKEL 10 - DUUR EN EINDE

1. De Overeenkomst tussen WISDOC en de Gebruiker met betrekking tot de Diensten blijft van kracht tot wanneer de Gebruiker verzoekt dat zijn account en de Gebruikersgegevens en Vertrouwelijke Informatie worden verwijderd (voor zover mogelijk volgens het formulier geïnformeerde toestemming), tenzij deze eerder werd beëindigd conform de bepalingen in deze Overeenkomst. WISDOC heeft echter het recht om de overeenkomst wegens gemotiveerde redenen stop te zetten waaronder begrepen maar niet beperkt tot het risico op faillissement, beëindiging of wijziging van activiteiten, fusies of overnames door een derde, enz. na voorafgaande kennisgeving van één maand.
2. Indien een van de Partijen zijn taken of verplichtingen conform de Overeenkomst of de Dienstverleningsvoorwaarden schendt, en deze schending wordt niet opgelost binnen dertig (30) dagen na ontvangst door de schendende partij van een schriftelijke kennisgeving van de niet-schendende partij, waarin de schending nader wordt bepaald, dan mag de niet-schendende partij zelf kiezen om de overeenkomst te beëindigen op de in zulke kennisgeving vermelde datum. De Partijen komen overeen dat een inbreuk op artikel 4.1, 6 en 7.2 automatisch een schending is van de overeenkomst als gevolg van een recht op beëindiging van de overeenkomst of onmiddellijke beëindiging zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.

ARTIKEL 11 - PRIVACY

1. Het gebruik van de Diensten, de Website, het Platform en/of de Applicatie door de Gebruiker impliceert een uitdrukkelijk akkoord voor de verwerking van alle door de Gebruiker verstrekte informatie conform dit artikel.
2. Elke aan WISDOC verstrekte informatie wordt vertrouwelijk gehouden en beveiligd. We gebruiken de informatie die u verstrekt voor de Diensten en het Platform. We verkopen, verhuren of leasen geen informatie verstrekt aan derden. Om onze diensten te helpen verlenen, verstrekken wij occasioneel informatie aan andere bedrijven die namens ons werken. We delen geen persoonlijk identificeerbare informatie met andere bedrijven, behalve deze die handelen als onze zaakwaarnemers die on(s/ze) product(en)/dienst(en) verlenen, en die ermee akkoord gaan dat deze informatie alleen maar voor dat doel wordt gebruikt en dat de informatie veilig en vertrouwelijk wordt gehouden. Ons moederbedrijf, onze dochter- en aanverwante bedrijven, instellingen waarmee ons bedrijf kan gefusioneerd zijn, of instellingen aan wie onze activa, producten, sites of werkingen overgedragen kunnen worden, zullen ook persoonlijke informatie kunnen gebruiken. We zullen ook informatie waarover wij beschikken, vrijgeven wanneer dit wettelijk vereist is, bijvoorbeeld, in antwoord op een gerechtelijk bevel of dagvaarding of enige andere wettelijke verplichting, in antwoord op een verzoek van een wetshandhavingsinstantie, of in bijzondere gevallen wanneer we redenen hebben om te geloven dat het vrijgeven van deze informatie noodzakelijk is om iemand te identificeren, te contacteren of juridische stappen te ondernemen tegen iemand die (opzettelijk of onopzettelijk) schade kan veroorzaken tegen onze rechten of eigendom of deze kan storen. Gebruikers krijgen toegang tot en, indien vereist, mogen onjuiste gegevens verbeteren en onwettelijk verwerkte data laten verwijderen. Indien u uw account verwijdert, zal WISDOC alleen maar anonieme aanbevelingen en/of in het verleden geschreven recenties zonder enige verwijzing naar u als voormalige gebruiker van WISDOC, publiceren.
3. WISDOC mag Gebruikersgegevens gebruiken om specifieke advertenties te sturen naar Gebruikers op basis van de Gebruikersgegevens.
4. WISDOC maakt gebruik van cookies en andere gelijkaardige technologieën enkel en alleen voor statistische doeleinden die betrekking houden tot het gebruik van de Website. Gebruikers krijgen toegang tot en, indien vereist, mogen onjuiste informatie verbeteren en onwettelijk verwerkte data laten verwijderen. Alle aanvragen tot toegang tot gegevens, verbetering van gegevens or weigeringen voor het gebruik van gegevens moeten aan WISDOC gericht worden.

ARTIKEL 12 - ALGEMENE BEPALINGEN

Toepasselijk Recht. Op deze Overeenkomst en de wettelijke relaties tussen de bepaalde partijen is de Belgische wetgeving van toepassing, zonder dat daarbij de beginselen of bepalingen omtrent een andere wetgeving van een ander rechtsgebied van toepassing kunnen zijn. Geen enkele rechtszaak of juridische procedure onder of met betrekking tot deze Overeenkomst mag aangespannen worden tenzij deze worden ingesteld en gehandhaafd voor de rechtbanken van Brussel (België).
Scheidbaarheid en verklaring van afstand. Indien een bepaling uit deze Overeenkomst omwille van een bepaalde reden ongeldig of onuitvoerbaar wordt beschouwd, zullen de overige bepalingen van kracht blijven zonder dat er enige afbreuk aan wordt gedaan noch hun geldigheid verliezen. De verklaring van afstand door een partij bij schending van een bepaling van deze Overeenkomst zal geen uitwerking hebben en mag niet geïnterpreteerd worden als een verklaring van afstand van een andere of latere schending. De niet-nakoming door een van de partijen van diens rechten onder deze Overeenkomst mag niet beschouwd worden als verklaring van afstand van zulke rechten.
Voortbestaan. Alle rechten en verplichtingen van de partijen die verband houden met de prestaties of voorschriften na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst zullen blijven voortbestaan na de beëindiging of afloop van deze Overeenkomst.
Overdracht. De Gebruiker mag de overeenkomst met WISDOC niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van WISDOC. Elke weergave, verdeling, licentie, publicatie, reproductie, duplicaat, kopie van gegevens of van de Diensten die gebeurt zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van WISDOC is strikt verboden.
Mededelingen. Alle onder de voorwaarden van deze overeenkomst vereiste mededelingen aan WISDOC moeten schriftelijk gebeuren en moeten op een van de volgende manieren overgemaakt worden, en zullen als ontvangen beschouwd worden: (i) op de opgegeven dag bij persoonlijke overhandiging (met ontvangstbewijs als staving van zulke overhandiging); of (ii) op de vijfde dag nadat zulke mededeling werd ge-e-maild naar WISDOC op het e-mailadres [email protected], of na aangetekende zending naar het adres van WISDOC (WISDOC CVBA, Kroonlaan 236B, 1050 Brussel (België).
Wijziging van de Dienstverleningsvoorwaarden. WISDOC behoudt zich het recht voor om de Dienstverleningsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen en de Gebruiker gaat ermee akkoord dat de nieuwe Dienstverleningsvoorwaarden van toepassing zijn op alle verleende Diensten na wijziging en publicatie op de Website van de Dienstverleningsvoorwaarden. Elke zulke wijziging wordt aan de Gebruiker meegedeeld en de Gebruiker heeft dan het recht om de overeenkomst te beëindigen indien de Gebruiker deze wijziging niet aanvaardt. WISDOC behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen indien de wijziging niet door de Gebruiker wordt aanvaard.